Des de l’equip de Formació Cultural del CC Cotxeres Borrell et donem la benvinguda. Tallers culturals, monogràfics, conferències, activitats gratuïtes i itineraris. Apostem per un contingut actual i de qualitat de la mà de grans professionals, una atenció propera i àgil, i un ventall de formacions que s’adaptin a les teves necessitats. Cada dia pensant en tu.

Tallers Estiu 2024

Inscripcions: A partir del 10 de juny  i fins exhaurir places.

Inici dels Tallers: Setmana del 8 de juliol

Tallers culturals

Cerca tallers

Arts i Benestar

Expressió

Itineraris

Salut i creixement personal

Arts Escèniques

En Família

Gastronomia

Dansa

Humanitats

Recursos

Extracte de la normativa d’inscripcions

S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa. El pagament de les quotes es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, o mitjançant, ingrés a compte bancari. Caldra portar el resguard de l’ingrés per fer efectiva la inscripció en un termini màxim de tres dies.

No s’accepta efectiu.

Cada persona podrà fer, com a màxim, quatre inscripcions. El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú. En cas d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada. El Centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions de les persones usuàries. Per aquest motiu es prega no deixar al Centre cap material de valor, econòmic o emocional. En cas de tenir aquest material, haurà de ser retirat de les sales o del magatzem en finalitzar l’última sessió.
El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a.

Ajuts i descomptes

Ajuts per a Persones  en situació d’atur i amb carnet de discapacitat, residents a Barcelona

L’AJUT ÉS APLICABLE A UN SOL TALLER AL TRIMESTRE.

Les inscripcions per a persones aturades o amb discapacitat poden ser presencials o en línia

Si feu la inscripció en línia teniu 3 dies hàbils per presentar, presencialment, tota la documentació 

Si et trobes en situació d’atur, tens dret a una reducció del 50% en la tarifa del taller.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE HAS DE DUR: informe de vida Laboral o bé còpia del DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació), i volant de residència (padró) actualitzat de l’any actual.

Les persones amb discapacitat empadronades a Barcelona depenen del grau disposen de diferents descomptes:

  • Discapacitat d’entre el 33 i el 64%: descompte del 30%.
  • Discapacitat d’entre el 65 i el 74%: descompte del 50%.
  • Discapacitat igual o superior al 75%: descompte del 75%.
  • Si a més es disposa de Targeta rosaCarnet de família nombrosa o necessitat de tercera persona, independentment del grau de discapacitat: descompte del 75%.
  • Si es disposa d’un document acreditatiu de ser atès en un centre públic de Salut Mental per tenir un trastorn de salut mental sever: descompte del 50% (amb rendes superiors) o del 75% (amb pensions no contributives o amb Carnet de família nombrosa).

DOCUMENTACIÓ QUE HAS DE DUR:

  • Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona (sempre), de l’any en curs. Quan el beneficiari lliura el padró amb una data d’emissió d’una antiguitat màxima d’un any, no és necessari tornar a lliurar-ho de nou els trimestres següents al mateix centre.
  • Targeta de discapacitat.
  • Si es tracta de salut mental i no es disposa de targeta de discapacitat, serà necessari un document emès per un professional acreditat del CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults), Centre d’Atenció Primària, Centre de Serveis Socials Bàsics o un Club Social, que notifiqui que la persona està sent atesa en un centre públic de Salut Mental. La vigència del document ha de ser de màxim d’un any, per la qual cosa la data de l’emissió del document ha de ser anterior a un any per a tenir validesa en el moment de la inscripció.

Política de devolucions

Per poder realitzar un taller caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnat inscrit, en cas contrari quedarà anul·lat i la persona tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que aquest disposi de places lliures) en el mateix trimestre o bé la devolució de la quota. L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques. L’import de les activitats anul·lades restarà a disposició de les persones interessades durant el mes següent i és imprescindible la presentació del resguard o factura de la inscripció. En el cas que l’usuari/a no pugui realitzar el taller per causes alienes al Centre Cívic no es podrà retornar l’import abonat, canviar de taller ni guardar la quota per un altre trimestre.