Cessió d’espais

SALES DISPONIBLES

SALES PETITES (4)
SALES MITJANES (4)

TEATRE

SALES MITJANES

SALES PETITES

PROCEDIMENT DE RESERVES I EXTRACTE DE LA NORMATIVA

1- En cas de pre-reserva, aquesta només tindrà validesa durant quinze dies. Si passat aquest termini l’entitat o organització no realitza una confirmació en ferm, la pre-reserva quedarà anul•lada. En qualsevol cas, es prega es truqui per efectuar el desbloqueig de la reserva.

2- El pagament de la cessió d’espais es farà efectiu amb una antelació mínima de 3 dies a través d’ingrés bancari. El comprovant bancari es farà arribar per fax o mail o be el mateix dia de l’activitat.

3- En cas que l’ús de la sala excedeixi les hores pactades, la diferència s’abonarà en efectiu un cop finalitzada l’activitat

4- Qualsevol activitat que es realitzi a la sala de teatre que suposi l’ús de l’equip de so o llums, comportarà una despesa extra en concepte de tècnic.

5- En cas que l’activitat es desenvolupi fora de l’horari del centre o aquest s’hagi de perllongar, els sol•licitants es faran càrrec del pagament de les despeses de personal.

6- Les entitats, grups, associacions no podran fer compra – venda de productes ni objectes, si no es amb fins benèfics o solidaris i amb el vist i plau previ del centre. Aquest fet s’haurà de fer constar a l’apartat de descripció de l’activitat del full de sol•licitud.

7- A aquelles entitats no lucratives que facin pagar entrada o qualsevol quota per accedir a les activitats organitzades en el marc de la cessió no se’ls aplicarà la quota reduïda del servei de cessió d’espais, sinó la que s’aplica als particulars, empreses o associacions de professionals.

8- Els serveis de neteja extraordinaris que s’originin per la prestació del servei seran assumits pels sol•licitants.

9- La fracció d’hora es comptabilitza com una hora completa.

10- Caldrà que l’entitat indiqui l’hora exacta d’inici i de final de l’activitat, tenint en compte dins d’aquest horari el temps de muntatge i desmuntatge de l’acte en cas que sigui necessari.

11- Queda absolutament prohibit fumar dins del Centre Cívic. No respectar aquest punt pot suposar la suspensió immediata de l’activitat.

12- La utilització de determinades sales del Centre Cívic Cotxeres Borrell pot comportar, si el Centre Cívic ho sol•licita, i al marge de les tarifes de lloguer, un dipòsit com a garantia de la correcta utilització i bon ús de l’espai. Aquest dipòsit serà retornat íntegrament un cop finalitzat l’acte.

13- En cas de produir-se un mal ús de la sala o qualsevol desperfecte, es descomptarà la despesa ocasionada del dipòsit entregat.

14- La suspensió d’una activitat sense prèvia notificació al centre amb una antelació mínima de tres dies, comportarà el pagament del 50% de l’import de les tarifes corresponents.

15- L’espai Escènic Tísner té una normativa d’ús pròpia que també cal respectar.