D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que, en tramitar aquest document, consentiu expressament que les vostres dades personals, siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar les activitats del centre organitzades pel propi Ajuntament i que siguin incloses al fitxer propietat de l’Ajuntament de Barcelona.  L’encarregat del tractament d’aquestes dades és Trànsit Projectes SL, amb NIF B59489351. Tots aquests tractaments es legitimen pel vostre consentiment exprés, d’acord amb allò disposat als articles 6 i 9 del Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.  No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal.  Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Podeu consultar la informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades al lloc web següent: http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.  Les vostres dades seran eliminades un cop acabada la gestió de l’activitat indicada a la finalitat.