1. La  utilització del espais s’ha de demanar al propi centre mitjançant un full de sol·licitud on s’hi especificarà l’espai que es demana, l’horari i un resum de l’activitat que s’hi vol desenvolupar.

Fitxa de sol·licitud i normativa [format MS-Word]

2. La sol·licitud es pot cursar mitjançant fax al número 93.441.75.73, correu electrònic a informacio@cotxeresborrell.net, per correu postal, o personalment al servei d’informació.

3. Les reserves d’espais no es poden fer per períodes que superin els 3 mesos d’antelació.

4. La cessió d’espais pot anar acompanyada de la cessió d’altres elements tècnics com TV, vídeo, dvd, projector, microfonia, retroprojector, pissarra… que també s’han d’especificar en el full de sol·licitud. La cessió dels equips de sonorització i llums implicarà que la seva manipulació la faci un tècnic designat pel centre.

5. El Centre Cívic confirmarà als sol·licitant les reserves acceptades, o no. A la resposta hi constarà  l’import que haurà de pagar per la totalitat dels serveis demanats. La reserva definitiva no es produirà fins que el sol·licitant no hagi  satisfet el pagament de les tarifes establertes,  que haurà  de fer-se  abans de realitzar l’activitat efectuant un ingrés bancari.

6. No es permetrà l’ocupació de l’espai  per part d’una entitat diferent a la que consta en el full de sol·licitud, així com tampoc es permetrà la realització  d’una activitat  diferent a la  descrita en el protocol de reserva. El centre cívic es reserva el dret de demanar informació ampliada sobre l’entitat/grup o empresa  o sobre l’activitat per a la que es sol·licita l’espai. Aquests incompliments són motius d’anul·lació de l’activitat per part del Centre Cívic.

7. La cessió d’espais a una mateixa entitat encara que tingui caràcter periòdic no suposarà en cap cas la possibilitat d’establir la seu social de l’entitat o grup al centre i la reserva d’espai s’haurà de renovar trimestralment.