الأوراق- LOS PAPELES 05/10

♦ Divendres 5 d’octubre a les 20 h LOS PAPELES – الأوراق  Cia.  ANTHONY KMEID Teatre físic amb text ♦♦♦Espectacle guanyador del 3r premi del Laboratori Tísner ♦♦♦ Una llarga ruta es dibuixa de Beirut a Barcelona, fugint […]